22 77 85 250 Koszt połączenia wg stawki operatora oferta@bnpparibas.pl
igotówka na wakacje
igotówka na wakacje igotówka na wakacje

Limit czasu został przekroczonyProszę przejść na stronę główną
www.iGotowka.pl

<

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego na 22.05.2023 r. wynosi 16,94%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 35 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 49 870,68 zł oprocentowanie stałe 12,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu 14 870,68 zł (prowizja 2 100,00 zł; odsetki 12 770,68 zł) 60 miesięcznych rat (59 po 796,18 zł i jedna 796,06 zł)

ikona ok

Zalety kredytu

 • Stałe oprocentowanie
 • Wstępna decyzja kredytowa niezwłocznie po zlożeniu wniosku kredytowego przez stronę www.igotowka.pl

więcej

ikona pytania

Jak uzyskać kredyt

 • Wypełnij i prześlij formularz kredytowy przez stronę www.igotowka.pl lub System GOonline, jeśli posiadasz dostęp do systemu bankowości elektronicznej.
 • kredyt gotówkowy do 10 tys zł (całkowita kwota kredytu) dostępny online na www.igotowka.pl lub do 30 tys zł (całkowita kwota kredytu bez kredytowanych kosztów) w Systemie bankowości internetowej GOonline.

więcej

ikona pobierz

Dokumenty do pobrania

 • Tabele oprocentowania, prowizji i opłat
 • Regulamin zawierania umów kredytu w kanale internetowym w BNP Paribas Bank Polska S.A.

więcej

ZALETY KREDYTU:

 • kredyt do 10 000 zł (całkowita kwota kredytu) dostępny w pełni przez Internet przez stronę www.igotowka.pl . Jeśli posiadasz dostęp do Systemu bankowości internetowej GOonline w pełni przez Internet jest dostępny kredyt nawet do 30 000 zł (całkowita kwota kredytu bez kredytowanych kosztów)
 • możliwość wypełnienia wniosku kredytowego na tabletach i smartfonach
 • wstępna decyzja kredytowa niezwłocznie po złożeniu wniosku

Wstępna decyzja kredytowa oznacza decyzję wydaną w oparciu o dane podane przez Klienta we wniosku kredytowym i nie przesądza o udzieleniu kredytu. Przyznanie kredytu gotówkowego uzależnione jest od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta po zweryfikowaniu przez Bank wszystkich danych i dokumentów udostępnionych przez Klienta.

Wnioskując o kredyt do 80 000 zł, masz możliwość wyboru kredytu:

 • z ubezpieczeniem, które pomoże Ci spłacić kredyt w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych
 • bez ubezpieczenia

W przypadku umów zawieranych poprzez System bankowości internetowej Goonline ubezpieczenia są dostępne dla całkowitej kwoty kredytu do 20 000 zł.
Warunki ubezpieczenia, oferowanego za pośrednictwem Banku, w tym zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania, a także na stronie Banku i w oddziałach Banku (Znajdź oddział)
Szczegółowe informacje dotyczące trybu zawarcia umowy są dostępne w zakładce: Jak uzyskać kredyt

MOŻLIWOŚĆ WYBORU KWOTY KREDYTU I OKRESU KREDYTOWANIA:

 • dostępna kwota kredytu wnioskowanego przez stronę www.igotowka.pl od 1 000 zł do 80 000 zł
 • możliwość rozłożenia spłaty kredytu nawet na 60 miesiący (minimalny okres kredytowania to 6 miesięcy)

Aby złożyć wniosek o kredyt gotówkowy wystarczy:

 • wypełnić i przesłać formularz kredytowy dostępny na stronie www.igotowka.pl lub w Systemie bankowości internetowej GOonline a następnie
 • po uzyskaniu wstępnej, pozytywnej decyzji kredytowej, przesłać dokumenty wymagane przez Bank, zgodnie z instrukcją wyświetloną na stronie

1. Wykonaj symulację kredytu

Symulacja kredytu dostępna on-line:

 • wybierz kwotę kredytu (całkowita kwota kredytu)
 • liczbę miesięcznych rat kredytu

Dodatkowo możesz skorzystać z opcji ubezpieczenia.

Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie spłaty zadłużenia z tytułu kredytu. W ramach oferowanych ubezpieczeń masz możliwość wyboru:

 • Pakietu Standardowego – z ochroną na wypadek: śmierci, śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu
 • Pakietu Optymalnego – z ochroną na wypadek: śmierci, śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu, utraty pracy, całkowitej niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji oraz poważnego zachorowania

Warunki ubezpieczenia (Ogólne Warunki Ubezpieczenia, kartę produktu ubezpieczeniowego oraz Dokument Informujący o produkcie ubezpieczeniowym), oferowanego za pośrednictwem Banku, w tym zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz Informacja o Agencie są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania i w oddziałach Banku (Znajdź oddział).

2. ZŁÓŻ WNIOSEK O KREDYT GOTÓWKOWY:

Zanim złożysz wniosek o kredyt gotówkowy zapoznaj się z dokumentami zamieszczonymi w zakładce Dokumenty do pobrania.

Aby złożyć wniosek o kredyt, należy wskazać w formularzu kredytowym dostępnym on-line na stronie www.igotowka.pl lub w Systemie bankowości internetowej GOonline:

 • dane osobowe i teleadresowe, w tym adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu, za pośrednictwem których odbywa się komunikacja z Bankiem w celu zawarcia umowy kredytu;
 • dane dotyczące sytuacji majątkowej, zatrudnienia i wysokości dochodów niezbędne do podjęcia wstępnej decyzji kredytowej;
 • numer rachunku bankowego, na który mają zostać wypłacone środki z kredytu;
 • wybrany sposób zawarcia umowy i podpisania dokumentów kredytowych oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających dane z wniosku kredytowego (nie dotyczy wnioskowania przez System bankowości internetowej GOonline):
  - przez Internet (zdalnie w postaci elektronicznej) zgodnie z Regulaminem zawierania umów kredytu w kanale internetowym w BNP Paribas Bank Polska S.A.
  - w oddziale Banku
 • dla kredytu powyżej 20 000 zł, jeśli pozostajesz w związku małżeńskim oraz nie masz rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem, umowę kredytu mogą zawrzeć jedynie oboje małżonkowie (nie dotyczy wnioskowania przez System System bankowości internetowej GOonline).

Do złożenia wniosku o kredyt gotówkowy lub zawarcia umowy przez Internet konieczne jest spełnienie następujących wymogów technicznych: przeglądarka Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer od 8+ lub Opera, a na urządzeniach mobilnych dodatkowo system operacyjny iOS, Android lub Windows 8. Klient nie może dostarczać do Banku treści o charakterze bezprawnym.

Po przesłaniu wniosku kredytowego do Banku otrzymasz na podany we wniosku adres e-mail informację o wstępnej decyzji kredytowej oraz dalszych krokach.

UWAGA! W przypadku wyboru na stronie www.igotowka.pl podpisania dokumentów kredytowych przez Internet zawarcie umowy kredytu następuje w trybie elektronicznym (szczegóły zostaną wskazane na stronie internetowej podczas składania wniosku oraz w wiadomości przesłanej na podany we wniosku adres e-mail).
W celu zawarcia umowy kredytu konieczne jest uzyskanie ostatecznej pozytywnej decyzji kredytowej na podstawie przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta w świetle przekazanych przez niego informacji i dokumentów.

3. PODPISZ UMOWĘ KREDYTOWĄ ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY KREDYTOWE:

Po otrzymaniu wstępnej pozytywnej decyzji kredytowej:

Zapoznaj się z przesłanymi przez Bank dokumentami kredytowymi, w tym formularzem informacyjnym i umową kredytu. Podpisz dokumenty kredytowe i przedstaw w Banku dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym stosownie do wybranego trybu zawarcia umowy:

- przez Internet w tym poprzez System bankowości internetowej GOonline (zdalnie w postaci elektronicznej)

 • zapoznaj się z warunkami dokumentów kredytowych oraz Regulaminem zawierania umów kredytu w kanale internetowym w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • w przypadku akceptacji ww. warunków – w terminie wskazanym w wiadomości e-mail wysłanej przez Bank na podany we wniosku kredytowym adres e-mail podpisz dokumenty poprzez dołączenie do umowy i dokumentów kredytowych danych identyfikujących w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tj. imienia i nazwiska, adresu kredytobiorcy, numeru umowy kredytu, w odpowiednie miejsce na spersonalizowanej stronie internetowej, a w przypadku zawarcia umowy poprzez System bankowości internetowej GOonline - imienia i nazwiska, nr PESEL oraz nr umowy - zatwierdzone otrzymanym kodem SMS, który należy wprowadzić w odpowiednie miejsce w Systemie bankowości internetowej GOonline lub zatwierdzone poprzez potwierdzenie operacji w aplikacji mobilnej.
 • przedstaw wskazane w wiadomości e-mail wysłanej przez Bank na podany we wniosku kredytowym adres e-mail dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym niezbędne do oceny zdolności kredytowej - oryginały dokumentów możesz przedstawić w oddziale Banku (nie dotyczy wnioskowania przez System bankowości internetowej GOonline).
 • dokonaj przelewu bankowego w wysokości 1 zł z Twojego indywidualnego rachunku prowadzonego przez bank z siedzibą w Polsce na wskazany rachunek w BNP Paribas Bank Polska S.A. (nie dotyczy wnioskowania przez System bankowości internetowej GOonline) - Bank zwraca kwotę przelewu 1 zł na rachunek, z którego został dokonany przelew. Szczegóły dotyczące m.in. przelewu otrzymasz w wiadomości e-mail, wysłanej po złożeniu wniosku kredytowego.

Po otrzymaniu przez Bank wymaganych dokumentów oraz zweryfikowaniu tożsamości Klienta na podstawie ww. przelewu kwoty 1 zł (nie dotyczy Systemu bankowości internetowej GOonline), Bank podejmie ostateczną decyzję kredytową i jeśli będzie ona pozytywna – podpisze Umowę poprzez dołączenie danych identyfikujących Banku (opatrzenie pieczęcią elektroniczną), co oznacza zawarcie Umowy kredytu gotówkowego.
Bank informuje klienta o ostatecznej decyzji kredytowej, a w przypadku gdy jest ona pozytywna przesyła podpisaną przez Bank umowę kredytu wraz z pozostałymi dokumentami kredytowymi w formie trwałego nośnika informacji (pliku PDF) na adres e-mail.

- w oddziale Banku

 • zapoznaj się z warunkami dokumentów kredytowych - wszystkie dokumenty zostaną wydrukowane i przekazane Ci przez pracownika oddziału
 • przedstaw dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym - dokumenty możesz w formie skanu oraz zdjęcia załączyć na stronie WWW (dostępny format plików: .PDF /.TIFF / .JPG / .GIF); oryginały dokumentów przedstaw w oddziale banku

Po otrzymaniu przez Bank wymaganych dokumentów oraz zweryfikowaniu w oddziale tożsamości klienta, Bank podejmie ostateczną decyzję kredytową i jeśli będzie ona pozytywna – podpisze umowę kredytu. Bank informuje Klienta o ostatecznej decyzji kredytowej w oddziale Banku, gdzie Klient otrzymuje podpisaną przez Bank umowę kredytu wraz z pozostałymi dokumentami kredytowymi. Podpisanie umowy kredytu przez Klienta następuje w oddziale Banku.

4. URUCHOMIENIE KREDYTU:

Uruchomienie kredytu nastąpi zgodnie z umową kredytu, na rachunek wskazany we wniosku kredytowym.

Jeśli na etapie wnioskowania o kredyt nie podałeś numeru konta do wypłaty środków z kredytu, zostanie on uzupełniony na późniejszym etapie:

 • w przypadku zawarcia umowy kredytu przez Internet (zdalnie)  - wypłata środków nastąpi na rachunek z którego wykonałeś przelew 1 zł
 • w przypadku zawarcia umowy kredytu poprzez System bankowości internetowej GOonline (zdalnie)  - wypłata środków nastąpi na dowolny rachunek wskazany we wniosku.
 • w przypadku zawarcia umowy kredytu w oddziale Banku - numer rachunku do wypłaty należy podać w placówce Banku przedstaw dokumenty potwierdzające dane wprowadzone we wniosku kredytowym - oryginały dokumentów należy przedstawić w oddziale Banku.

dokumenty do pobrania

dokumenty archiwalne